Carro d’encofrat MK per a Túnel a cel obert

Carro d’encofrat de rendibilitat elevada, de lloguer. Trasllat manual o hidràulic. Cicles de treball ràpids