Sistemes autotrepantes ATR

Sistema d’encofrat autotrepante sense necessitat de grua. Agilita els temps de construcció i permet múltiples aplicacions per a cada projecte de gran altura. Seguretat en muntatge i manipulació.