Cimbra G

Cimbra creada per a la fitació d’encofrats de lloses en edificació. Sistema lleuger de muntatge ràpid i senzill.