Sistemes de seguretat

Les proteccions de seguretat en obra són elements fonamentals per a prevenir caigudes i protegir els treballadors en entorns de construcció. Aquestes proteccions actuen com una barrera física que atrapa una persona en cas d’una caiguda i evita lesions greus. És vital complir amb les normatives i estàndards de seguretat, utilitzar-les correctament i realitzar inspeccions regulars per a garantir la seva eficàcia.

Sistema de protecció col·lectiva RSA

Xarxa Horitzontal

Xarxa Vertical