Consola de grimpat retranqueable CR-250

Encofrat trepante hissat amb grua optimitzat per a draps d’encofrat grans. Destaca per la seva facilitat de manipulat i amplitud de les plataformes de treball.