Vigues de fusta VM-20

Bigues de fusta de secció en “doble T” per a múltiples aplicacions d’encofrat. Lleugeres però de gran resistència, suporten forts impactes. Producte certificat.